top of page

Over ons

what we learn becomes a part of who we a

Vzw Thebe heeft als jeugdwelzijnswerking extra aandacht voor kinderen en jongeren die zich in een situatie met een verhoogde kans op maatschappelijke kwetsbaarheid bevinden en hierdoor minder kansen krijgen en minder aansluiting vinden in onze huidige maatschappij. Iedereen is welkom bij Thebe, het merendeel van onze doelgroep heeft een verhoogde kans op maatschappelijke kwetsbaarheid. We gaan ervan uit dat dit een cumulatief proces is. Kwetsingen op het ene levensdomein versterken de kwetsingen op andere levensdomeinen.

De vaststelling dat heel wat kinderen en jongeren zich in een maatschappelijk kwetsbaarheidsproces bevinden, betekent echter niet dat we ze behandelen als slachtoffers, probleemjongeren, enz. Integendeel, we zien en behandelen ze als actieve, dynamische creatoren, uitgaande van de visie op empowerment, als mensen met sterkten en mogelijkheden, als bronnen van verscheidenheid die de samenleving heel wat kunnen bijbrengen.

Het overgrote deel van deze doelgroep vindt geen of moeilijk aansluiting bij het reguliere aanbod. Wij doen binnen onze werkingen en projecten extra inspanningen om zo laagdrempelig mogelijk te werken, te vertrekken vanuit de leefwereld van de jongeren om zo in te spelen op hun noden en behoeften. De werkingen en projecten vertrekken steeds vanuit het geloof in empowerment en emancipatie. Wij zullen de doelgroep zoveel mogelijk motiveren en ondersteunen om actief te participeren in het aanbod. Dit vanuit open en welzijnsgerichte houding.

Werkend en vertrekkend vanuit de visie op empowerment en emancipatie leggen we samen met de jongeren een proces af. Samen met hen gaan we op pad, vertrekkend vanuit de vrije tijd met aandacht voor welzijn. Op regelmatige basis worden er activiteiten aangeboden, vertrekkend vanuit de leefwereld, noden en behoeften van de jongeren. Zo kunnen de jongeren kennis maken met het reeds bestaande vrijetijds- en hulpverleningsaanbod. Wanneer dit aanbod niet blijkt aan te sluiten bij de verwachtingen van de jongeren gaan we samen op zoek naar een gepaste oplossing. Op deze manier wordt er gewerkt aan een optimale vrijetijdsparticipatie met oog voor de noden en behoeften van de doelgroep. Tijdens heel dit proces is er aandacht voor groepsdynamica, individuele behoeften en de behoeften van de groep.

Ondanks al deze inspanningen zijn wij ons ervan bewust dat zelfs de laagdrempelige werking van onze organisatie voor een bepaalde groep nog te hoog is. Specifiek gericht voor deze groep doen wij een extra inspanning. Dit doen wij binnen het outreachend werk. Door in de directe leefwereld van deze jongeren vindplaatsgericht te werken, willen we met deze werkvorm zoveel mogelijk drempels overbruggen.

De methodische en integrale aanpak van Thebe laat toe om zowel op maat van de individuele jongere als ook de groep jongeren te werken. Dit geeft de jeugdwerkers de kans om de jongeren op een gepaste manier te motiveren om hun sociale vaardigheden verder te ontwikkelen, hen te begeleiden en ondersteunen in het proces op te groeien tot sociaal geëngageerde, positieve, kritische personen, die in staat zijn actief te participeren in onze maatschappij.

bottom of page